Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Den Haag - Aanpak Woonoverlast

Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast vormt de spil binnen de Haagse Aanpak Woonoverlast.
Het meldpunt onderzoekt de meldingen, onderhoudt contact met de melders en werkt samen met netwerkpartners die een oplossing kunnen bieden.

Beschrijving

Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast richt zich op overlast door woongedrag en op overlast door onrechtmatig wonen (overbewoning en onrechtmatig gebruik van panden). De oplossingen kunnen zowel vanuit de handhaving (politie, Haagse Pandbrigade, Bestuursdienst - onderdeel Veiligheid,) als vanuit de zorg (oggz, Sociale Wijkzorgteams) worden ingestoken. Ook externe partners, zoals corporaties en het Bureau Bemiddeling & Mediation, zijn hierbij betrokken.

Werkwijze

De Haagse Aanpak Woonoverlast stoelt op twee pijlers: handhaving en zorg, en de wisselwerking daartussen. Deze pijlers waren tot in 2015 georganiseerd in twee structurele overlegvormen. Deze vonden in alle stadsdelen plaats. De netwerkpartners bespraken er multiproblem casuïstiek:

  • Het Overlastgevende pandenoverleg, overlast die de openbare orde en veiligheid raakt en handhavingsproblematiek in bredere zin.
  • Het Signaleringsoverleg, overlast waarbij sociaal-maatschappelijke en psychiatrische oorzaken een rol spelen. Deze rol wordt sinds 2016 belegd bij de Sociale Wijkzorgteams.

Vaak is er bij deze problematiek sprake van overlap. Dat vraagt om actieve informatie-uitwisseling tussen partners uit beide overleggen en de inzet van een gezamenlijke aanpak.

Overkoepelend treffen de netwerkpartners elkaar in het Haags Platform Woonoverlast. Daar wordt de aanpak geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Eventueel worden ook beleidswijzigingen voorgesteld. Den Haag staat een ‘oplossingsgerichte’ aanpak voor:in een zo vroeg mogelijk stadium proactief de woonoverlast tegengaan. Momenteel wordt onderzocht hoe het instrument gedragsaanwijzingen daarbij ingezet kan worden.

Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast richt zich met name op meldingen uit de particuliere voorraad. Den Haag kent ten opzichte van andere grote steden een grote particuliere woningvoorraad, versnipperd bezit met veelal vooroorlogse appartementen (portiekwoningen). Huurders van corporaties kunnen met klachten over overlast terecht bij hun corporatie. Deze zorgt ervoor dat de Haagse netwerkpartners de melding oppakken. Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast biedt particuliere eigenaren/huurders tevens toegang tot dit netwerk.

Meldingen van woonoverlast in corporatiebezit geeft het Meld- en Steunpunt Woonoverlast door aan de betrokken corporatie, die de melding afhandelt. Op vlakken waar zij elkaar kunnen versterken, werken gemeente en corporaties samen bij de aanpak van woonoverlast.

Organisatie

Gemeente Den Haag en partners

Links