Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet

26-09-2017

Per 1 januari 2015 is de Wet versterking handhavinginstrumentarium Woningwet in werking getreden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft voor dit onderzoek gekeken naar inzet van de wet over de jaren 2015-2016.

Beschrijving

Met de Wet versterking handhavinginstrumentarium Woningwet is het instrumentarium uitgebreid door een bestuurlijke boete te introduceren, door de bestaande instrumenten van sluiting en beheerovername beter toepasbaar te maken en de zorgplicht te verduidelijken en aan te vullen. Het instrumentarium werd aangepast omdat gemeenten in de strijd tegen malafide pandeigenaren stelden over onvoldoende instrumentarium te beschikken en om de handhaving van de bouwregelgeving in het algemeen op punten te verbeteren.

Om een goed beeld te krijgen van de inzet van het handhavingsinstrumentarium als geheel, en de gewijzigde en de nieuwe instrumenten in het bijzonder, is na inwerkingtreding van de wet over de jaren 2015- 2016 een onderzoek gedaan naar de inzet van het handhavingsinstrumentarium. De RUG is gevraagd om antwoord te geven op een aantal vragen om te bezien hoe het handhavingsinstrumentarium wordt ingezet en hoe de effectiviteit daarvan in de praktijk wordt ervaren.

Daartoe is een zevental vragen beantwoord:

  1. Op welke wijze wordt het door de wetgever in de Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet aangereikte instrumentarium toegepast?
  2. Hoe vaak worden de verschillende bevoegdheden toegepast?
  3. Wordt de toepassing van dit instrumentarium in de praktijk als effectief beleefd?
  4. Ervaren gemeentebesturen bij het inzetten van het handhavingsinstrumentarium van de Woningwet knelpunten of belemmeringen?
  5. Op welke wijze draagt vervolging ter zake van overtreding van de Wet op de economische delicten door het Openbaar Ministerie (OM) bij aan de effectieve handhaving van de Woningwet?
  6. Heeft het bestuurs- en strafrechtelijke instrumentarium de door de wetgever beoogde uitwerking?
  7. Hoe kan het Rijk bevorderen dat gemeentebesturen het beschikbare instrumentarium inzetten?

Resultaten

Het algemene beeld dat naar voren komt uit het onderzoek is dat het gewijzigde instrumentarium er voor heeft gezorgd dat er effectiever en strenger kan worden opgetreden tegen ernstige en herhaaldelijke overtredingen van de Woningwet. Gemeenten hebben meer mogelijkheden dan voorheen om op te treden tegen overtredingen van de Woningwet en dwingen met de druk die van het instrumentarium uit gaat betere naleving af, bij zowel incidentele als herhaalde overtredingen.

Gemeenten geven ook aan dat de zwaardere instrumenten (sluiting, beheer en bestuurlijke boete) een afschrikwekkende werking hebben waardoor toepassing niet altijd nodig is.

Auteurs

M. Vols, J.P. Hof, en J.G. Brouwer (RUG). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Uitgeverij

Boom Juridisch

ISBN

978‐94‐6290‐419‐4

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.