Woonoverlast

Meer weten?

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV.

Handreiking Tijdelijk Huisverbod Wet aanpak woonoverlast

07-03-2024

Het huisverbod is een zeer ingrijpende maatregel en wordt niet zomaar opgelegd. In de nieuwe handreiking Tijdelijk Huisverbod Wet aanpak woonoverlast helpt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid je ermee op weg. De handreiking is tot stand gekomen met medewerking van hoogleraar Openbare-orderecht Michel Vols van de Rijksuniversiteit Groningen.

De handreiking is het product van een overlastlab dat op 10 oktober 2023 door het CCV is georganiseerd. Tijdens dit lab bediscussieerden experts werkzaam bij gemeenten en de politie hun ervaringen met het tijdelijk huisverbod. Ook is een juridische analyse gemaakt van de (on)mogelijkheden die het tijdelijk huisverbod biedt in geval van woonoverlast.

Inzet tijdelijk huisverbod in de praktijk

Sinds 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast (artikel 151d Gemeentewet) van kracht. Sinds de inwerkingtreding van de wet hebben burgemeesters de mogelijkheid om een tijdelijk huisverbod op te leggen bij ernstige overlast. Het huisverbod is een zeer ingrijpende maatregel en wordt niet zomaar opgelegd. In de CCV-publicatie Escalatieladder worden de stappen toegelicht die genomen kunnen worden en de rol van het huisverbod als laatste stap.

In de praktijk zien we dat dit huisverbod nog niet zo vaak wordt opgelegd. De redenen hiervoor zijn divers. In veel gevallen is het niet nodig en kan een burgemeester het af met eerdere interventies uit de escalatieladder. Een waarschuwing, of een eerste gedragsaanwijzing kan ervoor zorgen dat de overlastgever stopt met de overlast.

Een andere reden waarom het huisverbod nog niet zo vaak wordt ingezet, is omdat gemeenten het soms lastig vinden om dit instrument in te zetten.

Wettelijk kader, jurisprudentie en SWOT-analyse

In de handreiking wordt eerst het wettelijk kader geschetst. We gaan o.a. in op de relatie met de Wet tijdelijk huisverbod (WtH). We bespreken de verschillen in de procedure bij de Wet aanpak woonoverlast en de WtH.

Ook worden de zaken uit de rechtspraak besproken. Ten slotte staan we stil bij de sterke en zwakke kanten van het huisverbod en de kansen en bedreigingen van dit instrument.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.