Woonoverlast

Meer weten?

Het CCV helpt

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV, 06 - 104 476 46.

Gedragsaanwijzing (door verhuurder of rechter)

Woonoverlast in huurwoningen is een veelvoorkomend probleem. Bij lichte gevallen van overlast is het vaak mogelijk het onderling op te lossen, al dan niet met hulp van een buurtbemiddelaar. Huisuitzettingen, via een civiele rechter, zijn de oplossing voor zwaarste vormen van overlast.

De middelste groep is het lastigst. Verhuurders, gemeente en politie zitten vaak met de handen in het haar. Om eerder en meer preventief op te treden bij deze vorm van woonoverlast, is de gedragsaanwijzing ontwikkeld.

Werking instrument

Een gedragsaanwijzing is een gebod ('verplichting tot het doen van iets') of een verbod ('verplichting tot het nalaten van iets') voor een overlastveroorzakende huurder. Voorbeelden zijn een verbod op het hebben van een hond, een verbod op pianospel in de nacht en een gebod om hulpverlening in de woning te aanvaarden.

Een gedragsaanwijzing wordt gebruikt als het probleem niet meer met informele instrumenten, zoals gesprekken met de verhuurder, buurtbemiddeling en/of mediation, kan worden opgelost.
Het is een minder ingrijpend middel dan het ontbinden van de huurovereenkomst en het ontruimen van een gehuurde woning. Daarnaast kan het veel sneller ingezet worden en een meer oplossingsgerichte aanpak opleveren.

Door de inzet van dit instrument kan de overlast sneller verminderen of stoppen. De klachten van de buren worden serieus genomen. Het doel van de gedragsaanwijzing is ook om de overlastveroorzaker en zijn familie niet uit hun huurwoning te hoeven zetten. Deze procedure kost veel geld en lost niet altijd de problemen op, zeker niet als de overlast opnieuw begint in een andere woning.

Handreiking gedragsaanwijzing
Lees voor meer informatie over de werking van het instrument de Handreiking gedragsaanwijzing.

Extra voorwaarden in gedragsaanwijzing

In de gedragsaanwijzing kunnen extra voorwaarden worden opgenomen, toegesneden op de concrete overlastsituatie, het ‘goed huurderschap’ wordt hiermee verder ingevuld.

Een gedragsaanwijzing blijkt in de praktijk in de volgende situaties goed toepasbaar:

 • ‘Huisdierzaken’: de huurder moet het aantal overlastgevende huisdieren terugbrengen tot een aanvaardbaar aantal waardoor de stank- en blafoverlast gestaakt wordt.
 • Agressie tegen omwonenden en/of corporatiemedewerkers door huurder en/of bezoek: huurder moet de agressie staken en gestaakt houden en/of mag zijn bezoek niet meer toelaten.
 • ‘Tuinzaken’: huurders moeten de verwilderde tuin conform het Besluit Kleine Herstellingen onderhouden.
 • Vervuiling van de woning en/of leefomgeving: huurder moet de woning conform Besluit Kleine Herstellingen schoon houden en onderhouden en ongediertebestrijding toelaten.
 • Verbod op het veroorzaken van geluidoverlast, het verwijderen van een schotelantenne, een verbod op het laten branden van een houtkachel in de woning en dergelijke.
 • Een gedragsaanwijzing werkt ook in zaken waarbij een huurder moet meewerken aan renovatie of dringende werkzaamheden in de zin van artikel 7:220 BW.

Voordelen gedragsaanwijzing

De voordelen van de inzet van de gedragsaanwijzing zijn:

 • Omwonenden zijn eerder van klachten verlost
 • Omwonenden voelen zich eerder gehoord en serieus genomen
 • De huurder wordt perspectief geboden
 • De huurder wordt niet dakloos
 • Oog voor zijn/haar problematiek
 • Snelle interventie

Uit onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) blijkt dat de gedragsaanwijzing woonoverlast een nuttige, bruikbare en veelal effectieve interventie voor het terugdringen van woonoverlast zonder dat daarvoor ontruiming nodig is.

De onderzoekers stellen dat 'het er naar uitziet dat de gedragsaanwijzing, wanneer lichtere interventies niet werken, een effectieve aanvulling is'. Het symbolische element van het ondertekenen (dus het gezamenlijk overeenkomen in een min of meer formele setting) is daarbij belangrijk, naast de mechanismen uit de beleidstheorie (afschrikking, hupverlening en normbevestiging), aldus de onderzoekers.

Mogelijke varianten

Er zijn twee verschillende varianten van het instrument de gedragsaanwijzing die ingezet kunnen worden bij overlast in huurwoningen:

 • 1. Mocht het mogelijk zijn om nog in overleg te treden met de overlastgevende huurder, dan kan een gedragsaanwijzing zonder tussenkomst van de rechter overeengekomen worden. We noemen dit de vrijwillige gedragsaanwijzing. De term vrijwillig geeft in dit geval aan dat hiervoor altijd de volledige medewerking van de huurder vereist is.
 • 2. Het instrument van de gedragsaanwijzing is een vordering tot nakoming van de huurovereenkomst en kan via de rechter opgelegd worden op grond van artikel 3:296 BW: de veroordeling om iets te doen of na te laten. We noemen dit de gerechtelijke gedragsaanwijzing.

Vrijwillige gedragsaanwijzing

In dergelijke zaken moet vaak snel ingegrepen worden om de zaak niet te laten escaleren, terwijl het dossier vaak nog wel aangevuld moet worden met verklaringen van omwonenden, politie en hulpverlening. Is de huurder vatbaar voor overleg, dan kan zonder tussenkomst van de rechter een onderling af te spreken gedragsaanwijzing tussen huurder en verhuurder gemaakt worden over het te vertonen gedrag van de huurder door middel van een vaststellingsovereenkomst.

Met een dergelijke vrijwillige of onderlinge gedragsaanwijzing kunnen procedures voorkomen worden. Door snel in te grijpen voelen de omwonenden zich serieus genomen, kan voorkomen worden dat een gezin ontruimd wordt en wordt de onderliggende problematiek van de huurder via hulpverlening aangepakt. Dergelijke onderlinge afspraken worden ook wel vastgelegd onder de noemer ‘Laatste Kans Overeenkomst’ in samenspraak met verhuurder, hulpverlening en huurder, maar dan vaak in een veel later stadium.

Infosheet vrijwillige gedragsaanwijzing
In deze infosheet staan voorbeelden van casussen waarbij de vrijwillige gedragsaanwijzing is ingezet. Hierbij is een contract opgesteld en ondertekend door de corporatie, de bewoner en in sommige gevallen ook door de hulpverlening.

Gerechtelijke gedragsaanwijzing

Als de huurder niet wil meewerken aan een vrijwillige gedragsaanwijzing of zich niet aan de voorwaarden van de vrijwillige gedragsaanwijzing houdt, kan de zaak alsnog aan de rechter worden voorgelegd. Aan een door de rechter opgelegde gedragsaanwijzing wordt vaak een dwangsom verbonden. De rechter kan de huurovereenkomst bij het opleggen van een gedragsaanwijzing ook voorwaardelijk ontbinden zodat de huurder druk voelt zich aan de gedragsaanwijzing te houden.

Een juridische procedure kan ook gedurende een bepaalde periode worden aangehouden om te bezien of de gedragsaanwijzing wordt nageleefd. Is dit niet het geval, dan wordt de zaak weer op de rol geplaatst en kan voort geprocedeerd worden over de gevorderde ontbinding en ontruiming.

Infosheet gerechtelijke gedragsaanwijzing
In deze infosheet staan voorbeelden van casussen waarbij de gerechtelijke gedragsaanwijzing is ingezet. De corporatie heeft een procedure opgestart en verzoekt de rechter om gedragsaanwijzingen op te leggen.

Menu voor een huurrechtelijke gedragsaanwijzing

De huursector zet de gedragsaanwijzing steeds vaker in om woonoverlast aan te pakken. Professionals hebben over het gebruik van de gedragsaanwijzing nog veel vragen, zoals: welke aanwijzing moet ik inzetten, wat kan er precies in de gedragsaanwijzing worden opgenomen en welke sanctie kan staan op het niet naleven van de gedragsaanwijzing.

Het CCV ontwikkelde samen met de Rijksuniversiteit Groningen dit menu om in 4 stappen te komen tot een huurrechtelijke gedragsaanwijzing:

 • Stap 1: soort gedragsaanwijzing
 • Stap 2: soort verbod of gebod
 • Stap 3: soort sanctie
 • Stap 4: hoe ver kun je gaan?

Op basis van 7 categorieën krijg je heel veel voorbeelden van type aanwijzingen die opgelegd kunnen worden en jurisprudentie.

Kan de gedragsaanwijzing ook worden ingezet bij koopwoningen?

Een huurrechtelijke gedragsaanwijzing kan alleen bij overlast in/rond huurwoningen worden ingezet.

Bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing
Om overlast in koopwoningen aan te kunnen pakken, is er de Wet Aanpak Woonoverlast. Deze wet maakt het mogelijk dat de burgemeester een gedragsaanwijzing oplegt aan een overlastveroorzaker.

Deze gedragsaanwijzing kan bepalen dat de overlastveroorzaker moet stoppen met bepaald gedrag of juist iets moet gaan doen. Ook kan bij zeer zware overlast een tijdelijk huisverbod worden opgelegd. Deze bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing door de burgmeester, is zowel voor huur- als koopwoningen. Voordat de burgemeester gebruik maakt van zijn bevoegdheid moeten overigens alle andere interventies hebben gefaald.

Civiele procedure
Juridisch gezien kan een civiele rechter ook in het kader van bijvoorbeeld een ordemaatregel in een kort geding aangespannen door de ene bewoner tegen de andere bewoner, bepaald overlastgevend gedrag van dwangsommen voorzien. Dus iedere keer dat er overlast wordt veroorzaakt, kost dat de overlastgever € 500,=. Een dergelijke veroordeling is gebaseerd op artikel 5:37 BW en artikel 3:296 BW. Volgens artikel 5:37 BW is het veroorzaken van onrechtmatige hinder verboden.

Zie voor meer informatie over de mogelijkheden van het burenrecht het onderzoek Burenrecht en onrechtmatige hinder in de stad van de 21e eeuw

Voorbeelden gedragsaanwijzingen in de jurisprudentie

Zaak 1: grote hoeveelheid spullen, vervuiling en brandgevaar
Een huurder woont na het overlijden van zijn moeder alleen in een huurwoning. In de loop van de jaren ernstige problemen. De bewoner slaat allerlei spullen op en laat de woning vervuilen. Ook heeft de bewoner zelf geknutseld aan de elektrische installatie in de woning. Zo heeft hij wandcontactdozen gewijzigd en deksels en afdichtingen verwijderd. Er is volgens de brandweer een brandgevaarlijke situatie ontstaan.

De woningcorporatie probeert samen met hulpverleners tot een oplossing te komen. Dat lukt helaas niet. De corporatie stapt daarom naar de rechter en vraagt om oplegging van een aantal gedragsaanwijzingen. Dat is succesvol: de rechter verplicht de huurder om de vuurbelasting te verminderen en de elektriciteitsaansluitingen te herstellen. Ook moet de bewoner zich houden aan een eerder aangegane vrijwillige gedragsaanwijzing. Als de huurder dat niet doet, dan mag de corporatie de woning ontruimen. Het gaat dus om een voorwaardelijke ontruiming.

De gemeente ruimt vervolgens de woning op, waardoor de vuurbelasting wordt verminderd. Toch gaat de bewoner in beroep en stapt naar het gerechtshof. Dat blijkt tevergeefs: het gerechtshof vindt de opgelegde gedragsaanwijzingen terecht.
lees de hele uitspraak

Zaak 2: verwarde huurder verliest woning na overtreding gedragsaanwijzing
Een inwoner van Breda veroorzaakt al jaren ernstige overlast in een wooncomplex. Hij gebruikt veel alcohol en drug. Ook vertoont hij verward gedrag. Hij kampt met ernstige stemmingswisselingen en is suïcidaal.

De bewoner gooit zijn huisraad vanaf de 4e etage over het balkon op straat en sticht brand op het balkon. Hij schreeuwt in en rond de woning, dreigt mensen neer te steken, bedreigt agenten met een mes en intimideert buurbewoners nadat zij melding maken van overlast. Volgens de politie voelen de buurtbewoners zich heel onveilig.

De woningcorporatie probeert afspraken met de bewoner te maken in een vrijwillige gedragsaanwijzing. De bewoner gaat daarmee akkoord, maar blijft overlast veroorzaken. De burgemeester waarschuwt de bewoner met het opleggen van een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing (artikel 151d Gemeentewet).

Omdat de overlast voortduurt, stapt de woningcorporatie naar de rechter en vraagt deze om de overlastveroorzaker te verplichten zijn huurwoning te verlaten. Volgens de bewoner is hij inderdaad te ver gegaan, maar is hij is de kern een prettig en vriendelijk persoon.

De rechter is streng voor de bewoner. Er is volgens de rechter sprake van ernstige overlast. Het is aannemelijk dat de bewoner de overlast veroorzaakt onder invloed van zijn psychische problemen. Hij werkt niet echt mee met hulpverlening en schendt daarmee o.a. de vrijwillige gedragsaanwijzing. Het net voor de zitting plannen van een intakegesprek bij de verslavingszorg maakt dat niet anders.

De rechter wijst de gevorderde ontruiming toe. De bewoner moet binnen twee weken de huurwoning ontruimen.
lees de hele uitspraak

Zaak 3: verstandelijk beperkte verhuurder, vervuiling en agressie
Een huurder is verstandelijk beperkt, is vrijwel doof en wordt begeleid door een zorginstelling. Hij veroorzaakt ernstige overlast. De bewoner is agressief tegen medewerkers van de woningcorporatie en scheldt de medewerkers uit voor ‘kankerlijers, klootzakken, boerenlul’.

Ook onderhoudt hij de tuin en woning onvoldoende, stalt daar allerlei spullen en heeft camera’s aan de gevel van de woning gehangen. De woningcorporatie stapt naar de rechter en vordert met succes een gedragsaanwijzing. De huurder moet de camera’s, een vlaggenmast, een aanhangwagen en een overkapping in de achtertuin verwijderen. Als hij dat niet doet, verbeurt hij een dwangsom.

Het gerechtshof is het met deze beslissing eens, maar is eigenlijk nog strenger dan de rechtbank. De bedreigingen zouden in beginsel ook tot ontruiming kunnen leiden. Omdat de bewoners inmiddels is verhuisd, heeft een ontruiming alleen nu niet veel zin meer.
lees de hele uitspraak

Zaak 4: intimiderende huurder overtreedt gedragsaanwijzing en verliest huurwoning
Een huurder intimideert medewerkers van een woningcorporatie en huurdersvereniging. De corporatie en vereniging stappen naar de rechter en verzoeken om een gedragsaanwijzing. De rechter gaat daarmee akkoord.

De huurder mag voortaan medewerkers en (bestuurs)leden van de huurdersvereniging niet bedreigen, beledigen, uitschelden, mishandelen, of anderszins onheus bejegenen. Ook mag de huurder de medewerkers en (bestuurs)leden niet benaderen over kwesties te gaan over de huurdersvereniging en/of zaken die niet gaan over de woning of over de huurbetaling. Als hij zich hier niet aan houdt, dan verbeurt hij een dwangsom van 500 euro.

De huurder houdt zich niet aan de gedragsaanwijzing, en verbeurt daarom 500 euro. Na zes maanden vervalt de huurder volledig in zijn vroegere gedrag. Hij mishandelt een medewerker van de corporatie en een bestuurslid van de huurdersvereniging. De woningcorporatie verzoekt daarom de rechter om een huisuitzetting.

De rechter stelt dat er niet voor niets al een gerechtelijke gedragsaanwijzing is opgelegd. Tijdens de zitting heeft de huurder zich bovendien ook intimiderend en onbeheerst gedragen: hij stormt de zaal uit en slaat de deur hard achter zich dicht. De rechter is helder: de huurder laat niet zien dat hij door heeft dat zijn gedrag grensoverschrijdend is. Daarom moet hij samen met zijn partner de huurwoning binnen een maand verlaten.
lees de hele uitspraak

Zaak 5: vervuiling en gerechtelijke gedragsaanwijzing
Een woning is ernstig vervuild. Er is sprake van stankoverlast, open vuilniszakken in de woning en er zijn ratten gezien. De huurder is verward. De verhuurder machtigt de verhuurder om de woning schoon te maken, en verplicht de huurder om die werkzaamheden te gedogen.
lees de hele uitspraak

Zaak 6: huurder weigert gedragsaanwijzing en moet huurwoning ontruimen
Een huurder valt andere bewoners lastig, is agressief, lijnt zijn agressieve hond niet aan en veroorzaakt geluidsoverlast. De overlast vindt al jaren plaats. De verhuurder verzoekt de huurder om een gedragsaanwijzing aan te gaan om de overlast te stoppen, maar de huurder weigert om deze te tekenen.

De verhuurder stapt daarom naar de rechter. Dat is succesvol. De huurder doet volgens de rechter niets om de overlast te stoppen, tekent geen gedragsaanwijzing en moet daarom zijn huurwoning ontruimen.
lees de hele uitspraak

Zaak 7: verwarde huurder houdt zich niet aan gedragsaanwijzing
Er is sprake van langdurige overlast. De bewoner schreeuwt, scheldt en gooit kleding en glaswerk vanuit haar woning naar beneden. Zij kampt met psychische problemen en wordt ook gedwongen opgenomen in een GGZ-instelling.

De huurder houdt zich evenmin aan een gerechtelijke gedragsaanwijzing die het verbiedt om spullen uit de woning te gooien en geluidsoverlast te veroorzaken. De rechter verplicht vervolgens de huurder om de woning samen met haar man en kinderen te verlaten.
lees de hele uitspraak

Zaak 8: huurder moet meewerken aan werkzaamheden woning
Een huurder heeft een conflict met de verhuurder en weigert om medewerking te verlenen aan het verrichten van werkzaamheden aan de rookgasafvoer. Ook zou er sprake zijn van overlast. De verhuurder stapt naar de rechter.

De rechtbank veroordeelt de huurder om mee te werken aan de werkzaamheden, maar wijst de gedragsaanwijzing ten aanzien van de overlast af. Volgens de rechter staat niet vast dat de overlast zodanig ernstig is dat een gedragsaanwijzing gerechtvaardigd is.
lees de hele uitspraak

Zaak 9: huurder schendt gedragsaanwijzing en moet huurwoning ontruimen
Een huurder veroorzaakt ernstige stank- en geluidsoverlast. Er is sprake van harde muziek, harde geluiden van de televisie, geschreeuw, gescheld, geblaf van honden en overlastgevend bezoek.

Bij aanvang van de huur gaat de huurder al een gedragsaanwijzing aan die geluidsoverlast en overlast van bezoek expliciet verbiedt. De verhuurder vraagt de rechter om huisuitzetting. De rechter wijst deze vordering toe.
lees de hele uitspraak

Zaak 10: gerechtelijke gedragsaanwijzing stadsduiven en hulpverlening
Een huurder kampt met psychische problemen. Hij houdt erg van duiven, heeft nestkasten op het balkon gezet en laat de vogels in de woning vliegen en nestelen. De woning is daarom ernstig vervuild. De huurder wil geen vrijwillige gedragsaanwijzing aangaan, omdat er volgens hem geen probleem is.

De verhuurder verzoekt de rechter tot het opleggen van allerlei gedragsaanwijzingen. De rechter wijst de vordering dat de huurder hulpverlening moet toestaan en aanwijzingen van hulpverleners moet aanvaarden af. De huurder is namelijk zo in de war dat hij deze gedragsaanwijzing nooit kan nakomen.

Een gedragsaanwijzing dat de huurder moet meewerken aan een plan van aanpak om op een verantwoorde manier in de woning te blijven wonen, wijst de rechter ook af. Deze gedragsaanwijzing is volgens de rechter te vaag geformuleerd.

De rechter legt wel andere gedragsaanwijzingen op. Dat houdt in dat:
a. [gedaagde] geen duiven meer voert en geen duiven meer in zijn woning laat,
b. [gedaagde] binnen zeven dagen na betekening van het vonnis alle voorzieningen voor het houden van duiven verwijdert uit de woning en van het balkon en die voorzieningen niet weer laat terugkeren in de woning of op het balkon,
c. [gedaagde] mee moet werken aan een grondige reiniging en het opruimen van de woning op kosten van de verhuurder.
lees de hele uitspraak

Zaak 11: ontruiming of gerechtelijke gedragsaanwijzing?
Een huurder kampt met autisme en veroorzaakt de nodige overlast. Hij bonkt op muren, bedreigt omwonenden en voert duiven. De verhuurder stapt naar de rechter en vordert primair ontruiming en subsidiair een gedragsaanwijzing die o.a. het voeren van duiven en intimiderend gedrag verbiedt.

De rechter wijst de ontruimingsvordering toe, want verwacht niet dat een gedragsaanwijzing tot verandering van gedrag van de huurder gaat leiden. De huurder moet dus – ondanks zijn psychische problemen – de huurwoning verlaten.
lees de hele uitspraak

Zaak 12: niet naleven gedragsaanwijzing door drugsverslaafde huurder
Een huurder is verslaafd aan drugs. Hij veroorzaakt veel geluidsoverlast, en ontvangt junkies en dealers in de woning. Een vrijwillige gedragsaanwijzing waarin het ontvangen van drugsgebruikers wordt verboden leidt niet tot een oplossing. De rechter verplicht daarom de huurder om de huurwoning te ontruimen.
lees de hele uitspraak

Zaak 13: duivenoverlast, weigering gedragsaanwijzing, huisuitzetting
Een huurder veroorzaakt stank- en geluidsoverlast. Hij voert duiven, wat ook tot heel veel overlast leidt. De verhuurder probeert een gedragsaanwijzing aan te gaan met de huurder, maar die weigert dat. De rechter verplicht daarom om de huurwoning te ontruimen.
lees de hele uitspraak

Zaak 14: gedragsaanwijzing geluidsoverlast/bezoek geschonden
Een verhuurder en huurder gaan een vrijwillige gedragsaanwijzing aan, waarin o.a. geluidsoverlast wordt verboden en ook regels over het ontvangen van bezoek zijn opgenomen. De huurder gaat na het aangaan van de gedragsaanwijzing door met het veroorzaken van overlast. De rechter beslist daarom tot ontruiming.
lees de hele uitspraak

Zaak 15: agressieve verslaafde huurder schendt vrijwillige gedragsaanwijzing
Een alcoholische huurder veroorzaakt heel veel overlast. Een vrijwillige gedragsaanwijzing helpt niet. Volgens de rechter was de huurder een gewaarschuwd mens, en moet hij daarom zijn huurwoning verlaten.
lees de hele uitspraak

Zaak 16: alcoholverbod in vrijwillige gedragsaanwijzing
In een vrijwillige gedragsaanwijzing staat o.a. dat de huurder geen alcohol of drugs mag gebruiken. Ook is het veroorzaken van overlast verboden. De huurder wordt vervolgens gepakt met drank op achter het stuur.

De verhuurder stapt naar de rechter, maar die wijst de ontruimingsvordering af. De huurder heeft namelijk geen overlast veroorzaakt, en het alcoholverbod geldt alleen voor in en om de huurwoning. Ook staat niet vast dat de huurder zorg heeft geweigerd.
lees de hele uitspraak

Zie ook het commentaar bij deze uitspraak van advocaat mr. M. Jeths.

Zaak 17: niet naleven gedragsaanwijzing leidt tot huisuitzetting en boete
In een vrijwillige gedragsaanwijzing staat de huurder bedrijfsmatige activiteiten in de huurwoning moet stoppen. Ook mag de huurder de tuin niet als opslagplaats gebruiken, en moet hij alle goederen uit de tuin verwijderen. Op overtreding staat een contractuele boete. De huurder houdt zich niet aan de gedragsaanwijzing. De rechter verplicht hem daarom de huurwoning te ontruimen. Daarnaast moet de huurder 900 euro aan boete betalen aan de verhuurder.
lees de hele uitspraak

Zaak 18: gedragsaanwijzing, Skaeve Huse en huisuitzetting
Een huurder veroorzaakt zeer ernstige overlast. Er is sprake van geschreeuw, gespuug en vervuiling. Ook worden andere mensen lastig gevallen bedreigd. Ook veroorzaakt de huurder lekkages. Een gedragsaanwijzing die verplicht om vloerbedekking en isolatie aan te brengen, helpt niks. De huurder weigert vervolgens ook om in een beschikbaar Skaeve Huse te wonen. De rechter besluit daarom tot huisuitzetting.
lees de hele uitspraak

Zaak 19: gerechtelijke gedragsaanwijzing moet voldoende specifiek zijn
Een verhuurder eist dat de rechter om een gedragsaanwijzing aan een huurder op te leggen. De huurder mag volgens deze gedragsaanwijzing geen afval, peuken en andere zaken van het balkon gooien, geen overlast veroorzaken en geen overvloed van mails naar de verhuurder te sturen.

De rechter is in deze zaak streng, en wijst de vordering af. Volgens de rechter vloeit al uit de wet voort dat de huurder geen overlast mag veroorzaken, en zijn de gedragsaanwijzing niet voldoende specifiek.
lees de hele uitspraak

Zie ook: ECLI:NL:RBAMS:2019:83

Zaak 20: Geluidsoverlast, vrijwillige gedragsaanwijzing, huisuitzetting
Huurders hebben veel ruzie, spelen luide muziek af en liggen laveloos in de algemene hal. Er wordt een vrijwillige gedragsaanwijzing aangegaan, waarin een verbod op schreeuwen, schelden, ruzie maken en spullen gooien is opgenomen. De huurders houden zich niet aan de gedragsaanwijzing. De rechter verplicht daarom de huurder tot ontruiming.
lees de hele uitspraak

Zaak 21: Honden en geschreeuw, vrijwillige gedragsaanwijzing, ontruiming
De honden van huurders houden de buren nachten uit hun slaap. Ook wordt er geschreeuwd in de woning en veel luidruchtig ruzie gemaakt. In een vrijwillige gedragsaanwijzing verplichten de huurders zich om geen geluidsoverlast meer te veroorzaken. Dat blijkt toch niet te lukken, waarna huisuitzetting door de rechter volgt.
lees de hele uitspraak

Zaak 22: Overlastgevende vriendin en vrijwillige gedragsaanwijzing
Een huurder veroorzaakt veel geluidsoverlast, stankoverlast en vervuiling. Ook veroorzaken een vriendin en haar vrienden veel overlast. De huurder gaat een vrijwillige gedragsaanwijzing aan, met daarin o.a. het verbod op het toelaten van de vriendin en haar vrienden. Een paar dagen na ondertekenen is de overlast weer terug. De rechter oordeelt dat de overlast ernstig en frequent is. De huurder moet zijn woning verlaten.
lees de hele uitspraak

Zaak 23: ernstige vervuiling
Een woning is zeer zwaar vervuild. Het college van B&W sluit daarom de woning op basis van art. 17 Woningwet. Vervolgens stapt de verhuurder naar de rechter om enkele gedragsaanwijzingen opgelegd te krijgen. Dat lukt. De huurder krijgt een huisdierenverbod opgelegd.
lees de hele uitspraak

Gedragsaanwijzing bij de aanpak van studentenoverlast

Nachtelijke feestjes in de tuin of op het dakterras, veel aanloop van bezoekers, opgestapelde bierkratten en grote hoeveelheden geparkeerde fietsen op straat. Hartstikke gezellig als je zelf student bent, maar omwonenden kunnen hier flink last van hebben. Hoe ga je als gemeente en samenwerkingspartners om met dit soort overlast waarbij leefstijlen in de wijk botsen?

Op basis van de uitkomsten van een overlastlab (oktober 2022) bundelde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) praktische aanwijzingen voor de aanpak van overlast die door studenten wordt veroorzaakt.

Onderzoek 'Gedragsaanwijzingen ingebed in huurrecht?'

Kan de gedragsaanwijzing worden aangemerkt als een hype of is het instrument inmiddels een regulier instrument binnen de bestrijding van overlast?

Om antwoord te geven op deze vraag is in 2017 en 2018 door de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan naar de rol van de gedragsaanwijzing binnen de aanpak van overlast in de huursector.
» lees verder


Video 'Andere aanpak burenoverlast: welke juridische instrumenten zijn nodig'