Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Documenten

Voor het samenstellen van dit dossier is gebruikgemaakt van verschillende publicaties. De belangrijkste zijn opgenomen in onderstaand overzicht.

30 mrt 2023

Toolkit en stappenplan 'Omgaan met verward gedrag'

Deze toolkit en het bijbehorende stappenplan is een verzameling van hulpmiddelen voor medewerkers en leidinggevenden van woningcorporaties. Corporaties zien ernstige woonoverlast, incidenten en agressief en verward gedrag richting medewerkers toenemen. Met de toolkit kunnen ze zich hier beter op voor bereiden.

21 mrt 2023

Special over team woningvervuiling Rotterdam

Deze special van het CCV staat volledig in het teken van het team woningvervuiling in Rotterdam. Dit team functioneert als centraal meldpunt in de stad.

26 sep 2019

Corporatiemonitor Woonoverlast 2019

Woningcorporaties maken zich grote zorgen over woonoverlast. De woonoverlast neemt toe en personen met verward gedrag veroorzaken deze steeds vaker. Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Woonoverlast 2019

28 mrt 2019

Handvat Gegevensuitwisseling Zorg en Veiligheid

Dit handvat geeft uitleg over gegevensdeling tussen partijen die samenwerken aan de aanpak van complexe (multi)problematiek, zoals bijvoorbeeld zware woonoverlast. Het handvat bevat een uitleg van de belangrijkste regels uit de AVG en geeft aan met welke sectorspecifieke regels bij gegevensuitwisseling in een samenwerkingsverband rekening gehouden dient te worden.

25 mrt 2019

Overlast voorkomen in de wijk

Overlast voorkomen in de wijk, hoe doe je dat? De laatste jaren hebben woningcorporaties geregeld te maken met overlast in de wijk veroorzaakt door huurders die zorg of begeleiding nodig hebben. Hoe kan samenwerking rondom personen met verward gedrag worden ingericht? Welke voorbeelden van preventieve aanpakken zijn er? En wat kan monitoring betekenen?

27 jan 2019

Rotterdam - Actieplan Samen tegen woonoverlast 2019-2023

Dit actieplan beschrijft de gezamenlijke aanpak van woonoverlast in de gemeente Rotterdam. Bij de aanpak staan de slachtoffers van woonoverlast voorop. De maatregelen uit het Actieplan moeten woonoverlast voorkomen en waar nodig beëindigen.

09 nov 2018

Veerkracht in het corporatiebezit. Kwetsbare bewoners en leefbaarheid

Aedes heeft onderzoek laten uitvoeren naar de instroom van kwetsbare groepen in het corporatiebezit. Uit het rapport blijkt dat nieuwe huurders van corporatiewoningen de afgelopen decennia steeds vaker een laag inkomen hebben en een lage opleiding. Daarnaast kampen zij vaker met psychische en fysieke problemen.

27 sep 2018

Eindrapport Schakelteam personen met verward gedrag

De eindrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag begint met een reflectie op wat er al gebeurt in het land. Daarnaast wordt ingegaan op de versterking van de keten sociaal domein-veiligheid-zorg, de regionale samenwerkingsstructuur en het escalatiemodel.

05 jul 2018

Toolbox verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen

Verward gedrag wordt vaak veroorzaakt door een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Deze toolbox, ontwikkeld door MEE, biedt tools om met verward gedrag veroorzaakt door niet-zichtbare beperkingen om te gaan.

29 jun 2018

Huurders met verward gedrag

Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van Aedes onderzoek onder medewerkers van woningcorporaties naar de omgang met huurders met verward gedrag. Doel van het onderzoek is nagaan welke kennis en vaardigheden corporatiemedewerkers zouden kunnen gebruiken. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de overgrote meerderheid van de medewerkers knelpunten ervaart in de omgang met huurders met verward gedrag. En behoefte heeft aan ondersteuning in de omgang met verwarde huurders.

11 sep 2017

Corporatiemonitor verwarde personen

Bewoners met verward gedrag moeten de juiste zorg krijgen en hun buren moeten zonder overlast prettig kunnen wonen. Woningcorporaties dringen aan op betere afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn, politie en corporaties. Alleen samen is het mogelijk om overlast aan te pakken en mensen de juiste begeleiding te bieden.Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Personen met verward gedrag van Aedes.

30 sep 2016

Slecht huurderschap, gedragsaanwijzingen en het huurrecht

In 2014 startte een project waarin werd geëxperimenteerd met de inzet van de zogenaamde gedragsaanwijzing. Dit artikel bestudeert de rol van de gedragsaanwijzing bij de aanpak van overlast veroorzaakt door huurders.

20 feb 2016

Tussenrapportage aanjaagteam Verwarde Personen

Het aanjaagteam Verwarde Personen heeft een tussenrapportage opgeleverd. De rapportage beschrijft wat het aanjaagteam in de oriënterende fase heeft opgehaald over de huidige situatie rondom personen met verward gedrag in Nederland.

03 feb 2016

Kamerbrief overlast door verwarde huurders

Kamerbrief over de problematiek rond verwarde huurders die overlast veroorzaken. Aanleiding voor deze brief is de in december verschenen Corporatiemonitor Verwarde Personen van Aedes. Daarin staat dat een meerderheid van de corporaties een toename ziet van overlast van huurders die verward gedrag vertonen.

12 jan 2016

Helpt dat, een gedragsmaatregel tegen woonoverlast?

In dit artikel gaat mr P.G.A. van der Sanden in op de vraag of het opleggen van een gedragsmaatregel een hype is, of juist een effectief middel om woonoverlast te bestrijden. Wanneer lichtere interventies niet hebben gewerkt, kan de gedragsaanwijzing volgens Van der Sande een effectieve aanvulling zijn.

29 jan 2015

Politie en 'verwarde personen'

Politiepersoneel komt regelmatig in contact met burgers met psychische en/of verslavingsproblemen die overlast en (gevoelens van) onveiligheid veroorzaken. Dit onderzoek richt zich op het optreden van de politie in relatie tot deze personen.

11 dec 2014

Uit beeld? Kwetsbare mensen op vergeten plekken

Deze publicatie schetst de situatie op camping Fort Oranje in de gemeente Zundert. De camping doet denken aan een sloppenwijk. De bewoners leven hier zonder enig perspectief op een beter leven. In de regio zijn nog meer plekken waar kwetsbare burgers buiten beeld dreigen te raken. In dit boekje van de GGD wordt de vraag gesteld hoe we deze burgers weer in beeld krijgen?

01 nov 2012

Verslag en presentaties Uitgelicht-bijeenkomst Woonoverlast en psychisch kwetsbaren

Het CCV organiseerde op 3 oktober 2012 in Utrecht een uitgelicht bijeenkomst over woonoverlast en de rol van psychisch kwetsbaren daarin. Uiteenlopende aanpakken, van vroegsignalering tot dwangmiddelen kwamen ter sprake. De casus ging over een multiprobleemgezin waarin sprake was van een of meerdere psychisch kwetsbare gezinsleden.

03 sep 2012

Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren

Bij veel overlastgevallen spelen psychische problemen een rol. Deze publicatie biedt aanvullende middelen om overlast die wordt veroorzaakt door minder goed aanspreekbare mensen te voorkomen of aan te pakken.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.